2. ELDE KAZANMAK İÇİN TRUCKMARKET’E GÜVENİN

2. el tüm Ford Trucks modellerinde 150.000 TL’ye 12 ay vade, %0,49 faiz kampanyası başladı. TruckMarket güvencesine sahip araçlarla kazanmak için sizi de bekliyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne Buradan ulaşabilirsiniz.

FORD OTOSAN İZİNLİ İLETİŞİM ONAY FORMU

Kişisel verilerime ilişkin Kişisel Verilerin Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması amaçları doğrultusunda; pazar araştırması faaliyetlerinin, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve Ford LifeCard süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi ve bu ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi amaçlarıyla yurtiçinde ve yurtdışında işlenmesini, bu doğrultuda Ford Otomotiv Sanayi A.Ş’nin tedarikçileri, iş ortakları ve iştirakleri, veri sorumlusu olarak hareket edecek Ford Motor Company ve iştirakleri, Google Ireland Limited ve Facebook Ireland Limited ile paylaşılmasına ve aşağıda belirttiğim seçeneğim doğrultusunda e-posta adresime/telefonuma, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda veri, ses ve görüntü içerikli reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik iletilerinin gönderilmesini ve bu amaçlar doğrultusunda elektronik ileti dışındaki herhangi bir yöntemle de irtibata geçilmesini

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Ford Otosan, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

a) Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?
Şirketimiz, kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, müşteri bilgilerinizi ve müşteri işlem bilgilerinizi, (“kişisel verileriniz”); bilgilerinizi güncelleyin formu, bilgi alın formu, iletişim formu ve benzeri formlar aracılığıyla internet siteleri ile mikrositelerde, dijital ortamlar (CRM Sistemi vb. aracılığıyla bayilerde ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde elde etmektedir.

b) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?
Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi’nde belirtildiği üzere açık rıza vermeniz halinde işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

c) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?
Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri bilgileriniz ve müşteri işlem bilgileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
Etkinlik yönetimi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve
Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Ford-Otosan-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

d) Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?
Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, veri sorumlusu olarak hareket edecek Ford Motor Company ve iştiraklerine, Google Ireland Limited’e, Facebook Ireland Limited’e, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında yurt içinde ve yurt dışında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.fordotosan.com.tr/tr/iletisim/kisisel-veri-basvuru-formu internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz.

Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

;